SOSYOLOJİDE KULLANILAN ARAŞTIRMA YÖNTEMİ VE TEKNİKLERİ

SOSYOLOJİDE KULLANILAN ARAŞTIRMA YÖNTEMİ VE TEKNİKLERİ


   Yöntemi belirli bir amaca ulaşmada kullanılan yolların tümü olarak tanımlayabiliriz. Bilimsel yöntem ise gerçeği öğrenmek ve toplumsal gelişme yasalarına ulaşmak için kullanılan sistematik bilgi edinme yoludur.


   Sosyologlar toplumsal olayların neden ve sonuçlarını anlamak, açıklamak ve yorumlamak için yaptıkları araştırmalarda bilimsel yöntemler kullanırlar.


Bilim birbiriyle ilgili iki çalışmayı gerektirir:


• Bilgiyi Biriktirmek (Kuram-Teori)


• Veriyi Toplamak (Yöntem)


Kuram, bilimsel yöntemlerle tespit edilmiş bilgilerden oluşan ve kendi içinde tutarlılığı olan bir açıklamadır. Kuram üç temel öğeden oluşur: •Tanım


• Kavram


• Önerme


   Buna göre tanımlardan kavramlara, kavramlardan önermelere, önermelerden de kuramlara ulaşılır.


Önerme: Olaylar arasındaki ilişkileri ifade eden yargı cümleleridir.


Kavram: Sosyal olay ve olgularda karşılaşılan ortak bir niteliği ifade eder.


   Burada önemle üzerinde durmamız gereken diğer bir husus bilimsel bir araştırmada uyulması gereken ilkelerin ya da başka bir ifade ile bilimsel bir araştırmanın taşıması gereken özelliklerin tespit edilmesi gerekliliğidir. Buna göre bilimsel bir araştırma şu özelliklere sahip olmalıdır:


   • Doğruluk: Bilim adamının mutlak gerçeği göstermesi değil ona mümkün olduğunca yaklaşılması anlamındadır.


   • Tekrar: Araştırma sonuçları diğer araştırmacılar tarafından da tekrarlana-bilmelidir. Bu da araştırmanın güvenirliğini ortaya koyar.


   • Objektiflik: Bu özelliğe nesnellik de denilebilir. Araştırmacının kişisel değer yargılarını (inançları, çıkarları, beklentileri, alışkanlıkları) araştırmaya yansıtmaması gerektiğini ifade eder. Buna bilim ahlakı da denir.


   • Basitlik ve Açıklık: Araştırmada kullanılan kavramların diğer kavramlardan farklı yönlerinin ortaya konulması gerektiğini ifade eder.


   • Sınırlılık: incelenen konuyu diğerlerinden ayıran özellikleri belirterek sınırın çizilmesidir. Bu durum gereksiz karışıklıkları ve araştırma süresinin uzamasını engeller.


 DERLEYEN... (EDİTÖR)


İletişim:bilgi@gencogrenci.com

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :ekonomi - kent - sanayi - bilgi - hukuk - din - köy - siyaset - eğitim - -

Yorumlar