ÖRGÜN EĞİTİM - YAYGIN EĞİTİM

ÖRGÜN EĞİTİM - YAYGIN EĞİTİM
Uzun süreli Kısa süreli Belirli yaş grupları öğrencilerin   yaşlarına   göre gruplandırılmaması (heterojen) Zorunlu (ilköğretim) İhtiyaç duyuldukça yapılması Çeşitli    dersler    ve konular Belli konularla sınırlandırılması Diploma verilmesi Sertifika, belge verilmesi
2. ÖĞRETİM
Eğitim sürecinin okullarda amaçlı, planlı ve programlı olarak yürütülen kısmına öğretim denir. Öğrencilerin belirli davranışları kazanabilmesi için düzenlenen planlı etkinlikler sürecidir. Öğretim, hedefe ve öğrenciye yönelik olmalıdır. Öğretim ile NASIL? sorusuna yanıt aranır. Öğretim; amaçlı, plânlı, programlı, destekli ve genellikle bir belge ile sonuçlanan eğitim etkinliklerini ifade eder.
EĞİTİM VE ÖGRETİM ARASINDAKİ FARKULIKLAR
Eğitim Öğretim Zaman ve mekan boyutu açısından       kapsamlı, sürekli        ve        çok boyutludur. Zaman ve mekan yönünden kapsamı dar, sürelidir. Eğitim yaşam boyu bir süreçtir. Her zaman ve her yerde oluşur. Belirli yaş grubuyla sınırlıdır. Her    türlü    bilgi    ve deneyimi kapsar.  Öğretimi kapsar. Önceden belirlenmiş etkinlikleri kapsar. Eğitim   genel   anlamda temel amaçtır. Genel anlamda eğitimin aracıdır. Amaçlı,      planlı      ve programlı      olabileceği gibi             rastlantısal, gelişigüzeide olabilir. Amaçlı, planlı ve programlıdır. Öğrenme yaşantılarının eğitsel olması esastır. Kitle   iletişim   araçları, anne-baba, arkadaş vb.
Öğretim Sisteminin Öğeleri:
1. Öğrenci
2. Öğretmen
3. Hedefler
4. Öğrenme-Öğretme Süreçleri
5. İçerik
Okulun en önemli ve temel üç öğesi şunlardır:
1. Öğrenci
2. Program
3. Öğretmen
3.    ÖĞRENME
Öğrenme, yaşantı ürünü ve nispeten kalıcı izli davranış değişiklikleridir. Bireyin herhangi bir şeyle etkileşimi sonucunda, davranışlarındaki belli düzeylerdeki değişmelerdir.
Öğrenmenin olabilmesi için;
a) Bireyin davranışında değişiklik olması,
b) Yaşantı sonucunda meydana gelmesi,
Şiddetli bir ışık veya ses karşısında gösterilen tepkiler (refleks) ile uyku, büyüme, olgunlaşma, ilaç, yorgunluk vb. sonucunda oluşmuş davranış değişiklikleri öğrenme ürünü değildir.
c)    Belli bir süre kalıcı olması (geçici değil!),
Uyuşturucu kullanma, yardım etme gibi olumlu-olumsuz öğrenmeler olabilir.
4.    ÖĞRETME
Herhangi bir "öğrenmeyi kılavuzlama ya da sağlama faaliyeti" olarak tanımlanabilir. Yani öğretme, bireyin davranışlarında değişiklik meydana getirebilmek ya da öğrenmeyi gerçekleştirmek için yapılan etkinliklerin tümüdür.
5.ÖĞRENİM
Bir öğretim kurumunda belli bir süre içindeki öğrenmelerin tümüdür. İlköğrenim, ortaöğrenim vb.
2. EGITIM PROGRAMI TURLERI VE ÖZELLİKLERİ
Program, yapılması gereken bir işin bölümlerini, her bölümün yapılış sırasını, zamanını ve nasıl yapılacağını gösteren bir tasarıdır. M. Ö. 1. yy.da Julius Ceaser ve askerleri, Roma'da yarış arabalarının üzerinde yarıştığı oval biçimindeki koşu pistini, Latince "Curricullum" olarak adlandırmıştır. Ve bu kavram, koşu pisti olarak biiinen soyut bir kavramdan, bugünkü eğitim programı aniamında kullanılan somut bir kavrama geçişi sağlamıştır. Eğitim programı (curricullum) izlenen yol anlamında eğitimde kullanılmaya başlanmıştır.
Eğitim alanında; eğitim programı, öğretim programı,    ders    programı,    örtük   program kavramları kullanılmaktadır. Bir eğitim kurumunun
veya sosyal çevrenin, bireylerin yaşantılarını düzenlemek ve zenginleştirmek için yürüttüğü tüm etkinlikler eğitim programına dahildir. Bu anlamda, yönetmenlikler, öğretim programları, sosyal kol
çalışmaları, özel günlerin kutlanması, rehberlik 'lâ hizmetleri, sağlık çalışmaları, geziler, yetiştirme kursları, kültürel, sanat vb. çalışmalar eğitim programına girer.   
Eğitim programı    (Uzak hedef, ülkenin eğitim  politikaları)
1.    Milli     eğitimin     ve     okulun     amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik okul içinde ve okul dışında yapılan tüm eğitim etkinliklerini kapsayan program  türüdür.   
2.    Eğitilecek    bireylere,    öğrenme    yaşantıları kazandırma plânı.
3. Öğrencilerin karşılaştıkları öğrenme durumlarının
ve geçirdikleri yaşantıların tümü.
4. Öğrenene, okulda ve okul dışında plânlanmış
etkinlikler yoluyla  sağlanan  öğrenme  yaşantıları
düzeneği.
Öğretim programı (Genel hedef, öğretim kademeleri. okullar)
1. Eğitim programı içinde yer alan ve öğretme
öğrenme süreçleri ile ilgili tüm etkinlikleri kapsayan
program.
2. Okulda veya okul dışında bireye kazandırılması
plânlanan derslerin öğretimiyle ilgili îüm etkinlikleri
kapsayan yaşantılar düzeneği.
Ders programı (Özel hedef)
1. Öğretim programı içinde yer alan, bir dersin amaç, îçerik, öğretme öğrenme süreçleri ve değerlendirme bölümlerini ve bu dersle ilgili olan eğitim faaliyetlerini sistematik bir şekilde gösteren programdır.
Örtük program
Eğitimle ilgili ders ve ders dışı tüm etkinlikleri kapsayan program türüdür. Örtük programlar aracılığıyla özellikle ders dışı etkinlikler düzenlenerek bireylerin farklı becerileri ve yetenekleri ortaya çıkarılabilmektedir. Örtük program faaliyetleri olarak; okullarda yapılan halk oyunları etkinlikleri, sportif ve diğer sosyal etkinlikler, çevre gezileri gösterilebilir.
Eğitim programının başlıca faydaları şunlardır:
1.    Eğitim faaliyetlerine yön verir.
2.    Aynı eğitim basamağındaki okullarda eğitimin
aynı    amaçlar   çerçevesinde    ve    aynı    yönde
gerçekleşmesini sağlar.
3.    Eğitimde verimi artırır.
4.    Mesleğe yeni başlayan öğretmenlere rehberlik eder.
İyi Bir Eğitim Programmm Özellikleri (Önem Sırasına Göre)
1. Eğitim programı, işlevsel olmalıdır. İşievsel olması demek, programda yer alan amaçların, konuların ve etkinliklerin hayatta geçerli olması, yani işe yaramasıdır. İyi bir programının, toplumun ve kişilerin ihtiyaçlarına cevap vermesi, bireyin yeteneklerini ortaya çıkarması ve geliştirmesi gibi niteliklere sahip olması gerekir.
Bu özelliğe sahip bir programda önemli bir başka husus da öğrencilerin seçtiği meslekte başarılı olmalarını sağlayacak bilgi, beceri ve tutumları ihtiva etmiş olmasıdır.
Bunların yanında, işlevsel bir programın, öğretmenlerin amaçlar yönünden nelere dikkat etmeleri gerektiğini, içeriğin etkili bir şekilde kazandırılması için hangi yöntem. teknik, araç gereç ve kaynaklardan yararlanabileceklerini, bunları, nerede ve nasıl uygulayabileceklerini ve değerlendirmenin nasıl yapılacağını da göstermesi gerekir.
2. Esnek olmalıdır. Esneklik kavramını öğretme öğrenme etkinliklerine konu olan ünite ve konuların ana   hatlarının   verildiği,   ayrıntıya   inilmediği   bir program şeklinde düşünebiliriz. Böylece öğretmene
bilim ve tekniğin getirdiği yenilikleri, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarını, okulun bulunduğu yerin özelliklerini göz önüne alarak ayrıntıları belirleme ve uygulama imkanı sağlanmış olur. Ünitelerin yer değiştirmesi,
birleştirilmesi, sürelerinde değişiklik yapılması, kazanılması güç hedefleri uzun vadeye yayabilmektir.
3. Toplumun değer, görüş ve isteklerine uygun olmalıdır.   Eğitim   kurumları   toplumu   meydana getiren   bireylere,   millî   değerleri   ve   idealleri kazandırmakla görevlidir. Eğitim programları eğitim
felsefesine     uygun     ve     toplumun     isteklerini gerçekleştirici nitelikte olmalıdır.
4.    Uygulanabilir   ve   uygulayıcılara   yardımcı olmalıdır.      Programın      hazırlanması      kadar uygulanması da önemlidir. Bu bakımdan programı uygulayan   öğretmen   ve   yöneticilere   programı
başarıyla   uygulayabilmelerine   yönelik   rehberlik yapılmalıdır.
İşlevsellik ve uygulanabilirlik arasındaki fark:
Yapılan   her  uygulama   işlevsel   olmaz. olması için bir işe yaramasi gerekir.
5.    Bilimsel  olmalıdır.   Eğitim  programları   hem bilimsel ilkelere uygun olmalı hem de bilimsel bilgiyi kullanmayı öğretmelidir.
6. Bir amaca yönelik olmalıdır. Eğitim programları, belli        amaçları        gerçekleştirmek        üzere oluşturulmalıdır.
7. Ekonomiye uygunluk özelliği göstermelidir.
Program Geliştirme: Gerek okul içinde gerekse okul dışında milli eğitimin ve okulun hedeflerini gerçekleştirmek üzere düzenlenen içerik ve faaliyetlerin, uygun yöntem, teknik ve araç-gereçlerle geliştirilmesine yönelik koordineli çabaların tümüdür. Program geliştirme süreci uygulamalı (operasyonel), kubaşık (ekip) ve sürekli bir çaiışmadır. Program geliştirme aynı zamanda hedef, içerik, eğitim durumları ve değerlendirme arasındaki dinamik ilişkiler bütünüdür.
3. HEDEF (AMAÇ) KAVRAMI
Öğrencilerde bulunması istenilen ve eğitim yoluyla kazandırılabilecek niteliklere, hedefler denir. NİÇİN öğreteceğiz? sorusuna yanıt aranır. Hedefler 2'ye ayrılır:
1. YATAY   HEDEFLER   (Bloom'un   taksonomik sıralaması: Bilişsel, duyuşsal ve devinsel)
2. DİKEY   HEDEFLER   (Uzak,   genel   ve   özel
hedefler)
Taksonomi: İşlendik davranışların, hedeflerin basitten karmaşığa, kolaydan zora, somuttan soyuta, birbirinin önkoşulu olacak şekilde aşamalı sıralanmasına denir.
DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:bilgi@gencogrenci.com

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :yaygın eğitim - örgün -

Yorumlar