John Dewey

John Dewey (1859-1952)
Pragmatizmin ve bilimsel yöntemin öğretilmesinin en etkili savunucularından biri olan John Dewey (jon Dövi)'ye göre bilimsel yöntem, teoriler ve düşünceleri ifade eden biçimlerin oluşmasını kolaylaştıran akıl yürütme süreçlerinin sistematikleştirilmesinden oluşur. Bu sistematik süreçler; analiz, sentez, karşılaştırmalar ve deneysel faaliyetleri içerir. Bilginin yararlı olması onu doğru kılar, aynı zamanda doğru bilgiler yararlıdır.
Eğitimde aktivite ilkesini ve bilimsel düşünme yöntemini VVilliam James temel alan fonksiyonalist akımın temsilcilerinden olan
Devvey, "aktivite programı" kavramını ilk kez 1896 yılında Şikago Laboratuvar okulunda kullanmıştır. Ona göre, öğrenmeyi sağlayan ana unsurlardan biri olan problem çözme, bilimsel yöntemin de özelliklerindendir. İnsandaki dört dürtü; "sosyal yapıcılık", "araştırma ve deneme", "ifade", "sanatsal yaratım" aslında problem çözme davranışına dayanmaktadır.
Bilgilenmeyi ve eğitimi, kişi ile çevresi arasındaki etkileşim süreci olarak gören Dewey'ye göre kişinin kendi yaşamı ve deneyimleri bilgilerimizin temelini oluşturur. Akıl yürütmenin evreleri de şunlardır:
1) Uygun (olasılıklı) bir çözüm için derinlemesine düşünmeden tahminlerde bulunmak.
2) Cevabı bulunması gerekli soruyu çözülecek bir problem olarak algılayıp, onun zorluk ve güçlüklerini muhakeme etmek.
3) Düşünülerek (bilinçli) bir tahminde bulunmak veya hipotezler ileri sürmek, gözlem ve olgusal materyalin toplanmasında kullanılacak başka süreçleri başlatmak.
4) Temel fikir olan varsayımı zihinsel olarak detaylı (geniş açılı bir zihinsel bakışla) incelemek.
5) Hipotezi açıktan açığa veya imgelem (tasavvur) yoluyla test etmek.
20. yüzyılda düşünceleriyle eğitimde bir çığır açmış olan Dewey için düşünce, bizim çevreye uymamızı, mutlu olmamızı sağlayan bir araçtır. Bu nedenle de bu düşüncenin yöntemi eğitimde öğretilmelidir.
DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:bilgi@gencogrenci.com

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :felsefe - felsefe nedir - John Dewey -

Yorumlar