Etkili Okul

ETKİLİ OKULUN İLKELERİ
*   Okullarda hizmetin ve ürünün iyileştirmesini sürekli bir amaç olarak benimsemek:
Bütün çocuklar öğrenebilir, bütün çocuklar toplumsal yaşama katılmalıdır ve okul çocukları buna güdülemelidir. Bütün
*  Öğrencinin Başarısı için Aile-Okul Birlikteliği
okullar öğretimin kalitesini ölçebilecek işlevsel göstergeler koymalıdırlar.
O Öğretimde kaliteyi düşüren hataların hoş görülemeyeceği felsefesini benimsemek:
: Bütün çocukların öğrenmesi, yetişkinlerin okulda ne öğreteceğine ve ne yapacağına bağlıdır. Uygulanmayan, işlemeyen, sonuç vermeyen politikalar, prosedürler ve uygulamalar terk edilerek, yerine etkili olanlar konulmalıdır.
*  Kalitenin sağlanması istatistiksel kanıtlar gerektirir:
Okulların ve  ürünlerinin  değerlendirilmesindeki  toptancı yaklaşımlar, ulaşılan sonuçlar hakkında yeterince bilgi vermemektedir. Bu nedenle başarının ölçülmesinde kullanılabilecek somut ölçütler geliştirilmelidir.
* Öğrencilerin önceki eğitim geçmişine bakılmaksızın, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve sonraki eğitim yaşamına hazır hale getirilmesi bütün öğretmenlerin en önemli görevidir.
* Okulda sağlanan üretim ve hizmetin sürekli geliştirilmesi için okul sisteminde gerekli yeniliklerin yapılması:
 Bugünün okulları yalnızca bilginin dağıtılmasını sağlamaktadır. Oysa okullar öğrenilenlerin yaşama geçirilerek toplumsal değişmenin ve gelişmenin sağlanmasına katkıda bulunmalıdırlar. Bunun başarılması ise okulun kendini değiştirebilmesine bağlıdır.
* Okulda çalışan görevlilerin sürekli gelişimleri için iş başında eğitim ve hizmet içi eğitimini sağlamak:
Bilginin hızla değiştiği bir çağda, bireylerin okulda aldıkları meslek eğitimleri ile yıllarca çalışmaları düşünülemez. Bu nedenle bireylerin okullara en yeni öğrenme yöntemleri, eğitim teknolojisi ve çağdaş içerikleri taşıyabilmeleri için, hizmet içi eğitim çalışmaları etkili okulların en temel çalışma alanlarından biridir.
 *  Okullarda yönetimden çok liderlik benimsenmelidir ve okul liderleri kalite ve etkililikten sorumludurlar:
Okul yöneticileri, öğretim liderleri olmalıdırlar.
Okul yöneticisi okulun sıradan işlerini yürüten biri değil, öğrenci başarısının artırılmasına ilişkin standartlar ve beklentiler oluşturan; öğretmenlerin mesleki bağlılıklarını değiştiren, öğretmenlerin sorun çözme ve karar süreçlerine katılımını sağlayan gerçek liderler olmalıdırlar.
Ayrıca mevcut sistemde öğretmenlerin başarılarının değerlendirilmesi "gelişme ve güçlendirmeye dayalı olmak yerine "başarısızlıkların" vurgulanmasına dayalıdır ve bu sistem işlememektedir. Öğretmenlerde özdenetimi ve sürekli kendini geliştirmeyi sağlayacak bir örgütsel kültür ve havanın yaratılmasında okul yöneticisine büyük görevler düşmektedir.
*   Korkulardan kurtulsa herkes okul için etkili olarak çalışabilir:
Farklı yöntemler kullanıldığında işten atılma ya da istenmeyen bir yere atanma; cezalandırılma korkusu içindeki bireyler çalışmalarını istedikleri gibi yönlendiremezler. Belirlenmiş temel amaç ve ilkeler çerçevesinde öğretmenlere yaratıcılıklarını ve üretkenliklerini ortaya koyma fırsatları verilmelidir.
* Birimler ve bireyler arasındaki engeller ortadan kaldırılmalıdır: Birçok okulda öğretmenler mesleki sorunları hakkında birbirleri ile konuşmamakta ve açık davranmamaktadırlar. Öğretmenler arasında deneyim ve bilgi alışverişini sağlayacak sınıf gözlemleri ve mesleki yardımlaşma, mesleki sorunların çözümlenmesi ve mesleki gelişimde büyük katkı sağlamaktadır.
Öğretmenler, mesleki anlamda zayıf yönlerinin farkına varıp bu yönlerini tanımadıkça, yetersizliklerin ortadan kaldırılması olanaksızdır.
 * Her okul bir misyon geliştirmeli ve bunu okuldaki tüm taraflarla paylaşmalıdır:
Etkili okullar işbirliği sürecinin başarılmasını gerekli kılar. İşbirliğinin sağlanmasında, ne için çalışılacağı en önemli konudur ve bu konuda paylaşılan görüşler oluşturulmalıdır. Misyon, okul örgütünün amacını en iyi özetleyen cümledir. Misyon cümlesinin okulun amacını, hizmet verdiği kitleyi ve amaçlan, başarmak için yapılan etkinlikleri içermesi gerekir.
*   Etkili okullarda sayı değil nitelik önemlidir:
Etkili okullarda sınıflardaki öğrenci sayısı değil, öğrencilerin gereksinme ve beklentilerinin karşılanması önemlidir. Öğretmenler bütün öğrencilerin gereksinimlerini karşılamakla sorumludurlar.
* Öğretmenlerin performansının değerlendirilmesinde yıllık klasik değerlendirmeden çok, kendini ve mesleğini geliştirme çabası esas alınmalıdır.
*  Tüm eğitimcilerin kendilerini geliştirmeleri için sürekli ve etkili eğitim programlan geliştirilmeli ve uygulanmalıdır: Örgütsel değişim için, bireysel gelişim zorunludur. Bireylerin işgücü verimliliği ve mesleki gelişimlerinin sağlanması ise hizmet içi eğitime büyük yatırımların yapılmasını gerektirir.
1. Eğitilmiş bireylerin karar verme ve sorun çözme becerilerinin geliştirilmesine de büyük önem verilmelidir.
* Okulla ilgili bütün tarafların (yönetici, öğretmen, aileler, öğrenciler, diğer iş görenler) okulu geliştirme sürecine katılımının sağlanması:
Okulda gerçek öğrenme ve etkililiğin sağlanması, ilgili bütün tarafların ortak amaçlan, yöntemleri ve süreçleri paylaşmalarını, gönüllü işbirliğini, katılım ve demokratik yaklaşımları gerektirir. Bütün bu unsurların bir araya getirilmesinde okul liderinin önemi büyüktür.
*  Okula aile katılımının sağlanması:
Ailenin katılımının sağlanmadığı bir ortamda okulun etkili olmasını sağlamak olanaksızdır. Aile çocuğun informal eğitiminin gerçekleştirildiği, okullar ise çocuk ve gençlere formal eğitim olanaklarının sunulduğu kurumlardır. Toplumsal amaçlara ulaşmada bu formal ve informal eğitim süreçlerinin birbirleri ile bütünleştirilmesi ve tutarlılık göstermesi büyük bir önem taşımaktadır. O-kulun belirlenen amaçlarına ulaşabilmesi için, öğrencinin içinde yaşadığı ailenin de okulda verilen formal eğitim sürecine katılması ve destek vermesi gerekmektedir. Bunun başarılması ise okulun içinde bulunduğu toplumun gereksinim, değer, yapı ve eğitime bakış açısını tanıması; ailelerin ise okulları çocuklarının toplumda hak ettikleri yere gelmesinde önemli bir rol oynayan, kendilerine ait kurumlar olarak benimsemelerine bağlıdır.
DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:bilgi@gencogrenci.com

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :kişisel gelişim - kişisel gelişim yazıları - kişisel gelişim kitapları - genç gelişim - kişisel gelişim nedir -

Yorumlar