Psikoloji Sözlük - L -

PSİKOLOJİ-SÖZLÜK- TÜRKÇE

-L-

LABARATUVAR ARAŞTIRMASI (Laboratory Research) : Kontrollü ve yapay ortamda, araştırma sorunlarının formüle edilmesini ve veri toplanmasını sağlayan araştırma.

LAİK (Secular): Duygusal ve dinsel olmayan, akılcı.

LAİKLİK (Secularization) : Dinin etkisinin birçok toplum kuruluşlarından uzaklaştırıldığı, dini özel ve kişisel düşünceye dağıtan, insanları serbest bırakan düşünce şeklidir. Başka bir ifade ile laiklik, dinsel inanış, iş ve işlemleri dünya işlerinden ayrı tutarak, bir inanç olan dini duygulara karıştırmamak ve dini inançları dünya işlerine araç ve gereç haline getirmeme durumu. Kısaca, dinin sosyal kurumlardan ve bireyin görevine ait davranışlarından ayrılması.

LAİSSEZ - FAİRE LİDERLİK TİPİ (Laissez - Faire Leadership Style) : Liderin, verilen bir roldeki davranışına karşı pasif ve işlemsel olmayan yaklaşım.

LANGERHANS ADACIKLARI (Langerhans İslets) : Pankreasın ensülin salan kısmı.

LEKE (Stigma): Bir bireyi grubun diğer üyelerinden ayıran olumsuz bir tanımlayıcı özellik.

LEVY'NİN DEVİM ÖLÇEĞİ (Levy Movement Scale) : Bloklar üzerine yapılan resimlerden oluşma yansıtıcı bir kişilik ölçeği.

LİBERALİZM (Liberalisin) : Siyasal özgürlüklerde ve ekonomik meselelerde genişlik ve özgürlüğü tanımlayan doktrinlerin hepsine birden verilen addır. Başka bir deyişle, ekonomide serbestliği savunan sisteme verilen ad. Liberalizm devletçiliğe karşıdır. Liberalizme göre devlet, içeride düzeni dışarıya karşı savunmayı sağlamakla yetinmelidir.

LİBİDO (Libido) : Bk. Cinsel Enerji.

LİDER (Leader) : Belirli zaman ve durumlar içinde ilişkili bulunduğu grup veya toplumun tutum, davranış ve etkinliklerini değiştirip yöneltme yeteneğini gösteren kişi. Kısaca, bir topluluğu yöneten kişi.

LİDERLİK (Leadership) : Liderin, görevinin gerektirdiği yetenek ve becerileri kendinde bulundurma durumu. Yani, örnek olarak grubun davranışlarını özel amaç ve sonuçlar doğrultusunda yöneltme gibi grubun üzerinde etki yaratma biçimi. Değişik bir tanımla liderlik, bir toplumsal grupta üyelerce gönüllü olarak izlenen bir kişinin  ünü,  gücü  ya  da toplumsal  yeri  dolayısıyla  öncülük  etmesi,  toplumsal davranış başlatabilmesi, başkalarının çabalarını yönetmesi, örgütlemesi, denetlemesi durumu ya da süreci.

LİDERLİK TİPLERİ KAVRAMl (Leadership Styles Concept) : Motivlerin ve liderin düşüncelerinin veya davranışlarının gerektirdiği lider tanımlarını yapmakta yararlanılan bir dizi terim.

LİDERLİKTE BÜYÜK ADAMLAR OKULU (Great Man School of Leadership) : Toplum ve organizasyonla ilgili önemli olayların, gerçekte büyük bir kaç adamdan kaynaklandığını ileri süren eski liderlik okulu.

LİKERT ÖLÇEĞİ (Liken Scale) : R. Likert tarafından geliştirilmiş "tamamen kabul" den "tamamen ret" e değişen, genellikle beş (seçmeli) şıklı sorulardan oluşan, toplamlı sıralayıcı bir ölçek.

LİMBİK SİSTEM (Limbic System): Orta beyinde bulunan bir dizi yapı. Bu yapılar bireyin güdüsel ve duygusal davranışlarını düzenler. Uyuma-uyanma, heyecanlanma sakinleşme, beslenme, cinsel ilişki kurma bu tür davranışlara örnektir.

LİNÇ (Lynching) : Birden fazla kişinin kendilerine göre suç olan bir davranışından dolayı herhangi bir kişiyi yargılamaksızın, taşla, sopayla vb. araçlarla döverek öldürmesi.

LİSAN (Language) : İnsana türlü etkinlik süreçleri içinde düşünce ve duygularını anlatma imkanı vererek bilme ve iletişim işlevlerini yerine getiren, toplumsal üretimin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkıp gelişen söz düzeni. Kısaca, iletişim ve düşünmede kullanılan bir semboller dizisi.

LİYAKAT (Merit) : Ehliyet, hüner, layık olmak, kıymetlilik, yararlılık. Başka bir deyişle liyakat, bir görevi başarı ile yapabilme gücünü belirtmektedir.

LOBİ YAPMA (Lobbying) : Politik hareket komiteleri vasıtasıyla kampanya paralarını bağışlayarak ve danışman desteğini seferber ederek meclis üyeleri ve personeliyle direkt iletişimi içeren bir süreç (genellikle profesyonel lobiciler tarafından kontrol edilir).

LOGOFOBİ (Lalophobia): Bk. Konuşma Fobisi.

LOGORE (Logorrhea) : Ardı arkası gelmeyen gevezelik.

LOMBRASYON OLGUNLUK (Lombrosian Positivism) : Suçlu davranışların genetik yapıya dayandığını açıklayan insan - çeşitleri teorisi.

LOYV-BALL TAKTİĞİ (Low - BalI Tactic) : Araba satımında belirtilen fakat sınırı olmayan fiyat üzerinde iş. Mesela bir satıcı müşteriyle bir fiyat üzerinde anlaşır ve ondan sonra müşteriyle satıcı arasında bazı işlemler geçer. Müşteri sık sık genel fiyattan daha düşük fiyata çekmeye çalışır.

DERLEYEN...EDİTÖR
İletişim:bilgi@gencogrenci.com

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :Psikoterapi - psikoloji - kişisel gelişim - bireysel gelişim - psikolojik rahatsızlıklar -

Yorumlar